Regulamin publikowania prac

 

Pielęgniarstwo Neurologiczne i Neurochirurgiczne (PNN) (The Journal of Neurological and Neurosurgical Nursing) jest kwartalnikiem, w którym publikowane są recenzowane artykuły oryginalne (eksperymentalne kliniczne i badawcze), poglądowe oraz opisy przypadków z zakresu pielęgniarstwa w neurologii i neurochirurgii. Publikuje ponadto listy do Redakcji, artykuły redakcyjne, recenzje książek, sprawozdania i materiały ze zjazdów naukowych, komunikaty o planowanych kongresach i zjazdach naukowych. Czasopismo skierowane jest do szerokiego grona specjalistycznego środowiska pielęgniarskiego oraz osób związanych z naukami o zdrowiu. Kwartalnik redagowany jest przez utytułowane osobistości z dziedziny neuropielęgniarstwa z kraju i z zagranicy.

Redakcja przestrzega zasad zawartych w Deklaracji Helsińskiej oraz w Interdisciplinary Principles and Guidelines for the Use of Animals in Research, Testing and Education i oczekuje, że wszystkie badania dotyczą ce ludzi lub zwierząt muszą być zaakceptowane przez odpowiednią lokalną Komisję Etyczną. Informację o uzyskaniu zgody należy umieścić w tekście pracy.

Podstawowe zasady recenzowania prac

Nadsyłane manuskrypty wstępnie ocenia Redakcja. Manuskrypty niespełniające podstawowych warunków publikacji jak również niekompletne lub przygotowane niezgodnie z zasadami, Redakcja odsyła (odrzuca) autorom bez oceny merytorycznej.

Manuskrypty spełniające podstawowe warunki publikacji zostają zarejestrowane i są następnie przekazywane do oceny dwóch niezależnych recenzentów. Opinie recenzentów zostaną przesłane autorom, którzy są proszeni o ustosunkowanie się do uwag. Po uzyskaniu pozytywnej recenzji, Redakcja kwalifikuje pracę do druku. Autor otrzymuje artykuł do korekty autorskiej. Korektę autorską należy zwrócić do Redakcji w ciągu trzech dni roboczych. W przeciwnym wypadku artykuł zostanie wycofany z czasopisma. Zmiany w korekcie autorskiej są wprowadzane na odpowiedzialność autora. Wydrukowany artykuł staje się własnością Redakcji/Wydawcy.

Do pracy należy dołączyć Formularz oświadczenia, przeniesienia praw autorskich i kryteria autorstwa (załącznik 1), że praca nie była wcześniej publikowana ani nie jest złożona w redakcji innego czasopisma oraz, że nie zaistniał konflikt interesów którejś ze stron. Jeżeli materiał był już wcześniej opublikowany, należy do niego dołączyć pisemną zgodę na ponowne wydanie zarówno od poprzedniego wydawcy, jak i autorów oryginalnej pracy. Ponadto Autor oświadcza, że automatycznie i nieodpłatnie przenosi wszelkie prawa autorskie do wydawania i rozpowszechniania nadesłanych materiałów we wszystkich znanych formach i na wszystkich znanych polach eksploatacji na Redakcję/Wydawcę, pod warunkiem że materiały te zostaną zaakceptowane do publikacji. Jednocześnie zgadza się, że praca nie zostanie opublikowana gdziekolwiek i w jakimkolwiek języku bez wcześniejszej pisemnej zgody nabywcy praw autorskich, jakim jest Redakcja/Wydawca. Autor określa również swój wkład w powstanie pracy, według kryteriów znajdujących się w formularzu. Odpowiedzialność za wiarygodność informacji znajdujących się w formularzu ponoszą Autorzy pracy, którzy są zobowiązani do imiennego przesłania Formularza.

Przygotowanie manuskryptu

...


Pobierz Regulamin