Polityka wydawnicza

Pielęgniarstwo Neurologiczne i Neurochirurgiczne (PNN) (The Journal of Neurological and Neurosurgical Nursing) jest kwartalnikiem, w którym publikowane są recenzowane artykuły oryginalne (eksperymentalne kliniczne i badawcze), poglądowe oraz opisy przypadków z zakresu pielęgniarstwa w neurologii i neurochirurgii. Publikuje ponadto listy do Redakcji, artykuły redakcyjne, recenzje książek, sprawozdania i materiały ze zjazdów naukowych, komunikaty o planowanych kongresach i zjazdach naukowych. Czasopismo skierowane jest do szerokiego grona specjalistycznego środowiska pielęgniarskiego oraz osób związanych z naukami o zdrowiu. Kwartalnik redagowany jest przez utytułowane osobistości z dziedziny neuropielęgniarstwa z kraju i z zagranicy.
Redakcja przestrzega zasad zawartych w Deklaracji Helsińskiej oraz w Interdisciplinary Principles and Guidelines for the Use of Animals in Research, Testing and Education i oczekuje, że wszystkie badania dotyczące ludzi lub zwierząt muszą być zaakceptowane przez odpowiednią lokalną Komisję Etyczną. Informację o uzyskaniu zgody należy umieścić w tekście pracy.

 
Procedury zabezpieczające oryginalność prac naukowych stosowane przez czasopismo
Procedury zabezpieczające oryginalność prac naukowych są zgodne z zaleceniami opisanymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dokumencie „Dobre
praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”, Warszawa 2011 (www.nauka.gov.pl/ministerstwo/publikacje).
 
  1. Autor(zy) prac składają oświadczenie, że praca nie jest złożona w innej redakcji i nie była publikowana oraz określają kryteria autorstwa (załącznik 1 – Formularz oświadczenia, przeniesienia praw autorskich i kryteria autorstwa).
  2. Wszystkie nadesłane do Redakcji prace są recenzowane przez dwóch niezależnych recenzentów zgodnie z procedurą recenzowania.
  3. Wszystkie wykryte przypadki nierzetelności naukowej będą ujawniane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich instytucji. Oznacza to, że manuskrypt może być poddany ocenie przez internetowy system antyplagiatowy.
  4. Artykuły są sprawdzane zarówno pod względem językowym, jak i oryginalności przez Native-speaker i Redaktorów.
  5. Redaktorzy oceniają i podejmują ostateczną decyzję o druku artykułu, opierając się na kryteriach opracowanych przez Committee on Publication Ethics (COPE).

Pielęgniarstwo Neurologiczne i Neurochirurgiczne jest czasopismem wydawanym niekomercyjnie.

  • Potencjalny czytelnik, może swobodnie korzystać z treści umieszczonych w kwartalniku dla celów edukacyjnych, naukowych, niekomercyjnych

  • Dostępność pełnych tekstów artykułów naukowych jest bezpłatna ze strony internetowej czasopisma (www.pnn.wshe.pl)

  • Czasopismo posiada jasno określone zasady przenoszenia praw autorskich dokładnie opisane w Formularzu oświadczenia, przeniesienia praw autorskich i kryteria autorstwa

  • Każdy artykuł z czasopisma może być wykorzystany bezpłatnie przez osoby i podmioty trzecie (np. biblioteki, jednostki naukowe, recenzenci, repozytoria itp.) dla celów edukacyjnych, naukowych, niekomercyjnych