Instalacja do biologicznego przetwarzania odpadów

infrastruktura i srodowisko                                                 flaga ue                     


Instalacja do biologicznego, tlenowego przetwarzania odpadów komunalnych otrzymywanych

jako frakcja podsitowa o wielkości 0-80 mm.


1. Cel przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcie ma za zadanie zagospodarowanie odpadów biodegradowalnych, zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 01 lipca 2011 o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 11 kwietnia 2011 Nr 152 poz. 897) i rozporządzeń wykonawczych.

Zagospodarowanie odpadów biodegradowalnych odbywa się  przez:

a)    BIOSTABILIZACJĘ tlenową odpadów komunalnych oznaczonych kodem 19 12 12 o frakcji 0-80 mm.
W wyniku procesu biostabilizacji odpadów komunalnych o frakcji < 80 mm powstawać będzie stabilizat w ilości ok 13770 Mg/rok, który kierowany będzie na kwaterę składowiska.

b)    BIOSUSZENIE odpadów o kodzie 19 06 04 o frakcji > 80 mm, lub opcjonalnie KOMPOSTOWANIE odpadów o kodzie 20 01 08, 20 02 01.

Przedsięwzięcie obejmuje przerób łącznie ok. 35 000 Mg/rok zmieszanych odpadów komunalnych :
a)    - biostabilizacja ok 20 000 Mg/rok frakcji 0-80 mm,
b)    - biosuszenie ok 15 000 Mg/rok frakcji >80 mm.

Tlenowa technologia oparta na wodoszczelnych i oddychających membranach GORE oraz pełne sterowanie i napowietrzanie, spełnia zadanie szczelnego zabezpieczenia przed przedostawaniem się zanieczyszczonego powietrza procesowego
do atmosfery.
Testy porównawcze udowodniły, że system redukuje przenikanie bioaerozolów do > 99%, tym samym zapewniając bezpieczeństwo pracownikom i sąsiedztwu.
W związku z tym że proces biostabilizacji / biosuszania zachodzi w systemie zamkniętym, pracownicy nie są narażeni na zarodniki chorobotwórcze pochodzące z instalacji.
Proces prowadzony jest w taki sposób by powstający stabilizat spełniał wymagania związane z AT4 zawarte w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie mechanicznego-biologicznego przetwarzania odpadów.

 

2. Harmonogram działań


I.    Uzyskanie decyzji administracyjnych

  •    1 październik 2013 - uzyskanie decyzji środowiskowej
  •    7 stycznia 2014 - decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego i otrzymaniu pozwolenia na budowę

II.    Dokumentacja przetargowa

  • sierpień 2013 - podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej
  • 7 listopada 2013 - zakończenie opracowywania kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej

III.    Postępowanie przetargowe

  • 23 marca 2014 - ogłoszenie o zamówieniu publicznym
  • 20 maja 2014 - ogłoszenie o wyborze wykonawcy inwestycji

IV.    Realizacja robót

  • 6 czerwca 2014 - termin rozpoczęcia prac budowlanych

          Zakres prac:

            1.    Wykonanie 14 boksów służących do przetwarzania odpadów komunalnych.

            2.    Wykonanie posadzki żelbetonowej będącej fundamentem dla boksów oraz plac manewrowy o łącznej powierzchni 8020 m2.

            3.    Budowa kanalizacji deszczowej oraz  odciekowej.

            4.    Dostawa i montaż kanałów napowietrzających.

            5.    Budowa infrastruktury technicznej - elektrycznej.

            6.    Budowa  wewnętrznej drogi dojazdowej do instalacji.

            7.    Budowa ogrodzenia i oświetlenia terenu.         

            8.    Dostawa i montaż infrastruktury technicznej niezbędnej w technologii przetwarzania odpadów komunalnych tj:

                    - wentylatory (14   szt.),

                    - szafy sterujące (14 szt.),

                    - membrany półprzepuszczalne (14 szt.),

                    - urządzenia do nawijania i odwijania membran (2 szt.),

                    - sprzęt komputerowy (1 szt.),

                    - sondy do sterowania i monitorowania procesów przetwarzania odpadów (14 szt.).

  • 26 lutego 2015 - wydanie decyzji na użytkowanie instalacji.


Całkowity koszt realizacji projektu - 12 924 189,90 zł.
Dofinansowanie z funduszu spójności - 4 664 864,60 zł.


Zapraszamy do obejrzenia filmów:

 

Przebieg inwestycji.Budowa instalacji - informacje techniczne.


 

 

---hp---